Digimarkkinointi Furia Oy Logo

Mikä on KPI-mittari?

Johdanto KPI-Mittareihin

KPI-mittarit, eli avain suorituskykyindikaattorit, ovat elintärkeitä työkaluja nykyaikaisessa liiketoiminnassa. Ne tarjoavat arvokasta tietoa yrityksen suorituskyvystä, auttaen johtajia ja työntekijöitä ymmärtämään, missä he menestyvät ja missä on parannettavaa. KPI-mittareiden avulla yritykset voivat seurata edistymistään tavoitteisiinsa nähden ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

KPI-mittareiden merkitys liiketoiminnassa

 • Tavoitteellisuus: KPI-mittarit auttavat yrityksiä asettamaan selkeitä, mitattavia tavoitteita, jotka ohjaavat toimintaa kohti yhteisiä päämääriä.
 • Suorituskyvyn seuranta: Ne tarjoavat jatkuvaa palautetta yrityksen suorituskyvystä, mikä mahdollistaa nopeat reagoinnit ja muutokset.
 • Päätöksenteon tuki: Tarjoamalla luotettavaa tietoa, KPI-mittarit tukevat tehokasta päätöksentekoa ja strategista suunnittelua.
 • Motivaatio ja sitoutuminen: Työntekijät ymmärtävät paremmin oman panoksensa yrityksen menestykseen, mikä lisää motivaatiota ja sitoutumista.

KPI-mittareiden historia ja kehitys

KPI-mittareiden juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun, jolloin teollisuusyritykset alkoivat käyttää yksinkertaisia mittareita tuotannon ja tehokkuuden seurantaan. Teknologian kehittyessä ja liiketoimintaympäristön monimutkaistuessa, myös KPI-mittareiden rooli on kasvanut. Alkuaikojen perusmittareista on siirrytty monimutkaisempiin ja kattavampiin järjestelmiin, jotka mittaavat niin taloudellisia kuin ei-taloudellisia suorituskykytekijöitä.

Nykyään, KPI-mittarit ovat välttämättömiä työkaluja liiketoiminnan analytiikassa ja strategisessa suunnittelussa. Ne eivät ainoastaan mittaa menestystä, vaan ohjaavat myös yrityksiä kohti jatkuvaa parantamista ja innovaatiota.

Tämän historiallisen kehityksen kautta KPI-mittarit ovat muotoutuneet olennaiseksi osaksi nykyaikaista yritysmaailmaa, auttaen organisaatioita navigoimaan menestyksekkäästi muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

KPI-Mittareiden Tyypit ja Käyttötarkoitukset

KPI-mittarit, eli Avain Suorituskykyindikaattorit, ovat liiketoiminnan menestyksen ja kehityksen mittaamisen perusta. Ne auttavat yrityksiä ymmärtämään, miten lähellä ne ovat tavoitteidensa saavuttamista. Tämä osio käsittelee erilaisia KPI-mittareita eri toimialoilla ja tarjoaa ohjeita oikeiden mittareiden valitsemiseen yrityksellesi.

Erilaiset KPI-mittarit eri toimialoilla

Jokaisella toimialalla on omat ainutlaatuiset mittarinsa, jotka heijastavat alan erityispiirteitä:

 • Myynti ja Markkinointi: Tärkeät mittarit täällä ovat muun muassa asiakaskunnan kasvu, myyntitulot ja markkinointikampanjoiden ROI (Return on Investment).
 • Tuotanto: Tehokkuus, laatu ja toimitusaikojen noudattaminen ovat keskeisiä.
 • IT-ala: Tärkeitä mittareita ovat järjestelmien käytettävyys, tietoturvan taso ja ohjelmistokehityksen projektien valmistumisaika.
 • Henkilöstöhallinto: Tässä tarkastellaan muun muassa työntekijöiden tyytyväisyyttä, koulutuksen vaikutusta ja henkilöstövaihtuvuutta.

Jokainen toimiala vaatii mittarit, jotka ovat räätälöityjä heidän tarpeidensa mukaan.

Miten valita oikeat KPI-mittarit yrityksellesi

KPI-mittareiden valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät:

 • Yrityksen Visio ja Tavoitteet: Valitse mittarit, jotka ovat linjassa yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden ja vision kanssa.
 • Toimialan Erityispiirteet: Ymmärrä toimialasi erityispiirteet ja valitse mittarit, jotka heijastavat näitä ominaisuuksia.
 • Mittareiden Relevanssi: Varmista, että valitsemasi mittarit ovat olennaisia yrityksesi toiminnan ja menestyksen kannalta.
 • Mittareiden Seurattavuus: Valitse mittarit, joita on helppo seurata ja analysoida.
 • Joustavuus ja Mukautuvuus: Mittareiden tulee olla joustavia ja mukautua liiketoimintaympäristön muutoksiin.

On tärkeää muistaa, että KPI-mittarit ovat enemmän kuin vain numeroita. Ne ovat tärkeitä työkaluja, jotka ohjaavat yritystä kohti sen strategisia tavoitteita ja auttavat tunnistamaan alueita, joilla on tilaa parantaa. Valitsemalla oikeat mittarit

Erilaiset KPI-mittarit eri toimialoilla

Jokaisella toimialalla on omat ainutlaatuiset mittarinsa, jotka heijastavat alan erityispiirteitä:

 • Myynti ja Markkinointi: Tärkeät mittarit täällä ovat muun muassa asiakaskunnan kasvu, myyntitulot ja markkinointikampanjoiden ROI (Return on Investment).
 • Tuotanto: Tehokkuus, laatu ja toimitusaikojen noudattaminen ovat keskeisiä.
 • IT-ala: Tärkeitä mittareita ovat järjestelmien käytettävyys, tietoturvan taso ja ohjelmistokehityksen projektien valmistumisaika.
 • Henkilöstöhallinto: Tässä tarkastellaan muun muassa työntekijöiden tyytyväisyyttä, koulutuksen vaikutusta ja henkilöstövaihtuvuutta.

Jokainen toimiala vaatii mittarit, jotka ovat räätälöityjä heidän tarpeidensa mukaan.

Miten valita oikeat KPI-mittarit yrityksellesi

KPI-mittareiden valinnassa tulee ottaa huomioon seuraavat tekijät:

 • Yrityksen Visio ja Tavoitteet: Valitse mittarit, jotka ovat linjassa yrityksen pitkän aikavälin tavoitteiden ja vision kanssa.
 • Toimialan Erityispiirteet: Ymmärrä toimialasi erityispiirteet ja valitse mittarit, jotka heijastavat näitä ominaisuuksia.
 • Mittareiden Relevanssi: Varmista, että valitsemasi mittarit ovat olennaisia yrityksesi toiminnan ja menestyksen kannalta.
 • Mittareiden Seurattavuus: Valitse mittarit, joita on helppo seurata ja analysoida.
 • Joustavuus ja Mukautuvuus: Mittareiden tulee olla joustavia ja mukautua liiketoimintaympäristön muutoksiin.

Mikä on KPI?

KPI eli Key Performance Indicator on mittari, jota käytetään arvioimaan organisaation tai tiimin suorituskykyä tavoitteiden saavuttamisen kannalta. Verkkosivuston suorituskyvyn mittarina KPI auttaa mittaamaan ja arvioimaan eri osa-alueiden tehokkuutta ja menestystä. KPI:t antavat konkreettista tietoa siitä, miten verkkosivusto suoriutuu asetetuista tavoitteista ja auttavat tunnistamaan kehityskohteita.

Esimerkkejä yleisistä KPI-mittareista verkkosivustoille ovat esimerkiksi kävijämäärä, konversioprosentti, keskimääräinen vierailuaika, poistumisprosentti ja sivuston latausnopeus. Nämä mittarit antavat tietoa verkkosivuston kävijöistä, heidän käyttäytymisestään sivustolla ja sivuston teknisestä suorituskyvystä.

Liiketoimintatiimi analysoi KPI-mittaridashboardia, joka näyttää erilaisia suorituskyvyn indikaattoreita kuten verkkosivuston liikenne ja konversioprosentti.

KPI:n määritelmä ja tarkoitus verkkosivuston suorituskyvyn mittarina

Verkkosivuston suorituskyvyn mittarina KPI auttaa omistajia ja markkinoijia ymmärtämään, miten sivusto suoriutuu asetetuista tavoitteista. KPI:t auttavat myös tunnistamaan mahdollisia pullonkauloja ja kehityskohteita, joiden avulla verkkosivuston suorituskykyä voidaan parantaa.

Tavoitteiden asettaminen verkkosivuston suorituskyvylle

Tavoitteiden asettaminen verkkosivuston suorituskyvylle on kriittinen prosessi, joka auttaa määrittelemään, mitä haluat saavuttaa verkkosivustosi kautta. Tämä on ensimmäinen askel tehokkaan KPI (Key Performance Indicator) -strategian luomisessa. Tavoitteet tulisi asettaa SMART-periaatteen mukaisesti:

 • Spesifisiä
 • Mitattavia
 • Saavutettavia
 • Relevantteja
 • Aikasidonnaisia.

Otetaan esimerkiksi verkkokauppa. Tässä tapauksessa yksi mahdollinen spesifinen tavoite voisi olla “kasvattaa verkkokaupan myyntiä 20 % seuraavan kuuden kuukauden aikana”. Tämä tavoite on mitattavissa, koska voit seurata myynnin muutoksia, saavutettavissa, koska 20 %:n kasvu on realistinen, relevantti liiketoiminnan kannalta ja aikasidonnainen, koska sille on asetettu kuuden kuukauden määräaika.

Esimerkki 2: Liikenteen kasvattaminen blogisivustolla

Toinen esimerkki voisi olla blogisivusto, jonka tavoitteena on “lisätä uniikkien kävijöiden määrää 30 %:lla vuoden loppuun mennessä”. Tämä tavoite keskittyy verkkosivuston liikenteen kasvattamiseen, mikä on olennaista sisällön näkyvyydelle ja bränditietoisuudelle. Käyttämällä analytiikkatyökaluja, kuten Google Analytics, voit seurata kävijämääriä ja arvioida tavoitteen saavuttamista.

KPI-mittareiden valinta tavoitteiden pohjalta

Näissä esimerkeissä tavoitteet ohjaavat KPI-mittareiden valintaa. Verkkokaupan tapauksessa sopivia mittareita voivat olla päivittäiset myyntiluvut, konversioprosentti ja keskimääräinen ostoskorin arvo. Blogisivustolle tärkeitä mittareita voivat olla sivuston kävijämäärät, sivunäkymät ja kävijöiden viipymäaika sivustolla.

Interaktiivinen KPI-mittarigraafi, jossa korostetaan eri teollisuudenalojen suorituskykyindikaattoreita kuten asiakasosallistumista ja myyntilukuja.

Tavoitteiden rooli tehokkaassa suorituskyvyn mittauksessa

KPI-Mittareiden Asettaminen ja Seuranta

KPI-mittareiden asettaminen ja seuranta ovat keskeisiä prosesseja liiketoiminnan suorituskyvyn hallinnassa. Tässä osiossa käsitellään, miten asettaa tehokkaita KPI-tavoitteita ja miten seurata niitä tehokkaasti.

KPI-tavoitteiden asettaminen

KPI-tavoitteiden asettaminen vaatii strategista suunnittelua ja syvällistä ymmärrystä yrityksen tavoitteista:

 • Yrityksen Tavoitteiden Ymmärtäminen: KPI-tavoitteiden tulisi heijastaa yrityksen yleisiä tavoitteita. Ne auttavat määrittämään, mitä konkreettista menestystä tarkoittaa yrityksellesi.
 • SMART-periaate: Tavoitteiden tulisi olla Spesifisiä, Mitattavia, Aikaan sidottuja, Realistisia ja Tavoitteellisia (SMART). Tämä varmistaa, että ne ovat selkeitä ja saavutettavissa.
 • Osallistaminen: Osallista tiimit tavoitteiden asettamisprosessiin. Tämä lisää sitoutumista ja ymmärrystä KPI-tavoitteiden merkityksestä.
 • Jatkuva Päivitys: Liiketoimintaympäristön muuttuessa KPI-tavoitteita tulee päivittää vastaamaan uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

KPI-mittareiden tehokas seuranta

Kun tavoitteet on asetettu, niiden seuranta on avainasemassa. Tehokas seuranta mahdollistaa nopeat reagoinnit ja suorituskyvyn parantamisen:

 • Säännöllinen Raportointi: Laadi säännöllisiä raportteja, jotka kuvaavat KPI-mittareiden nykytilaa suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
 • Teknologian Hyödyntäminen: Käytä modernia analytiikkaa ja raportointityökaluja, jotka tehostavat datan keräämistä ja analysointia.
 • Poikkeamien Analyysi: Tunnista poikkeamat tavoitteista ja analysoi vastaukset.

Miten valita oikeat KPI-mittarit omalle verkkosivustolle

Oikeiden KPI-mittareiden valitseminen edellyttää syvällistä ymmärrystä siitä, mitkä osa-alueet ovat tärkeitä juuri omalle verkkosivustolle. Esimerkiksi verkkokaupan omistajan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota konversioprosenttiin ja keskimääräiseen ostoskoriin, kun taas sisältöpohjaisen sivuston omistajan kannattaa seurata enemmän kävijämäärää ja sitoutumista sisältöön.

KPI-mittareiden asettaminen SMART-periaatteen mukaisesti

KPImittareiden asettaminen SMART-periaatteen mukaisesti varmistaa, että ne ovat spesifisiä, mitattavissa olevia, saavutettavissa olevia, relevantteja ja aikarajoitettuja. Tämä auttaa varmistamaan, että mittarit ovat tehokkaita ja tuottavat arvokasta tietoa verkkosivuston suorituskyvystä.

KPI-mittareiden seuranta ja analysointi

Kun KPI-mittarit on asetettu, on tärkeää valita oikeat työkalut ja menetelmät niiden seurantaan. Verkkosivuston omistajien ja markkinoijien kannattaa hyödyntää erilaisia analytiikkatyökaluja, kuten Google Analyticsia, joiden avulla voidaan seurata ja analysoida KPI-mittareita.

Kun KPI-tietoja on kerätty, on tärkeää osata tulkita niitä oikein ja tehdä niihin perustuvia päätöksiä. Esimerkiksi jos sivuston poistumisprosentti on korkea tietyllä sivulla, se voi viitata siihen, että sivu ei tarjoa kävijöille riittävästi kiinnostavaa sisältöä tai että sivun latausnopeus on liian hidas.

KPI-raportointi ja sen hyödyntäminen verkkosivuston kehittämisessä

KPI-raportointi on keskeinen elementti verkkosivuston tehokkuuden arvioinnissa. Se tarjoaa kattavan kuvan siitä, kuinka hyvin sivusto täyttää asetetut tavoitteet. Raportointi mahdollistaa KPI-arvojen seuraamisen ajan kuluessa, paljastaen merkittäviä suuntauksia ja mahdollisia muutoksia sivuston suorituskyvyssä.

Tämä jatkuva seuranta antaa arvokasta tietoa, jonka perusteella voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Esimerkiksi, jos raportti osoittaa alentunutta kävijämäärää tietyn ajanjakson aikana, voimme tutkia syitä ja toteuttaa parannuksia. Tämä voi tarkoittaa markkinointistrategian säätämistä, sisällön päivittämistä tai käyttäjäkokemuksen parantamista.

Toisaalta, jos raportointi paljastaa positiivisen suuntauksen, kuten korkeamman konversioprosentin, voimme analysoida mitkä tekijät ovat vaikuttaneet tähän muutokseen ja hyödyntää näitä oivalluksia muiden sivuston osa-alueiden kehittämiseen.

KPI-raportointi on myös arvokas työkalu verkkosivuston pitkäaikaisen suunnitelman ja strategian kehittämisessä. Se antaa mahdollisuuden asettaa tarkempia ja haastavampia tavoitteita tulevaisuudessa, mikä edistää jatkuvaa parannusta ja innovaatiota.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että KPI-raportointi ei ole pelkästään suorituskyvyn mittausta; se on elintärkeä prosessi, joka auttaa ymmärtämään ja parantamaan verkkosivuston kokonaisvaltaista suorituskykyä, varmistaen sen menestyksen ja kasvun pitkällä aikavälillä.

Ammattilainen osoittaa digitaalista KPI-mittarigraafia, joka vertailee eri sektoreiden suorituskykymittareita huomattavilla poikkeavaisuuksilla.

KPI-mittareiden hyödyntäminen verkkosivuston kehittämisessä

KPI-mittareita voidaan hyödyntää monin eri tavoin verkkosivuston kehittämisessä. Esimerkiksi kävijämäärän kasvattaminen voi olla tavoitteena, johon pyritään esimerkiksi hakukoneoptimoinnin ja markkinointikampanjoiden avulla. Konversioprosentin parantamiseksi voidaan puolestaan testata erilaisia call-to-action -elementtejä tai maksullisen mainonnan tehokkuutta.

KPI-mittareiden jatkuva päivittäminen ja kehittäminen on tärkeää, jotta ne vastaavat aina verkkosivuston tarpeita. Verkkosivuston kehittyessä myös sen suorituskyvyn mittarit voivat muuttua, ja siksi on tärkeää tarkastella ja päivittää niitä säännöllisesti.

KPI:t ovat siis arvokas työkalu verkkosivuston suorituskyvyn mittaamisessa ja kehittämisessä. Oikein valitut ja seurannassa hyödynnetyt KPI-mittarit antavat arvokasta tietoa verkkosivuston menestyksestä ja auttavat tekemään perusteltuja päätöksiä sen kehittämiseksi.

Haasteet ja Parhaat Käytännöt KPI-Mittareissa

KPI-mittareiden käyttö liiketoiminnassa tuo mukanaan sekä haasteita että mahdollisuuksia. Ymmärtämällä yleisimmät kompastuskivet ja noudattamalla parhaita käytäntöjä, yritykset voivat optimoida KPI-mittareidensa käytön.

Yleiset haasteet KPI-mittareiden käytössä

 • Liiallinen Mittarien Määrä: Yritykset saattavat langeta ansaan, jossa ne seuraavat liian montaa mittaria, mikä johtaa tärkeimpien tietojen hukkumiseen massaan.
 • Epärelevantit Mittarit: Valitsemalla epäolennaisia mittareita yritykset voivat ohjautua harhaan päätöksenteossa.
 • Datan Ymmärtämisen Puute: Pelkkä datan kerääminen ilman sen syvällistä analysointia ja ymmärtämistä on hyödytöntä.
 • Muutosvastarinta: Organisaation sisällä voi esiintyä vastustusta uusien mittareiden käyttöönotolle tai muutoksille olemassa olevissa mittareissa.

Parhaat käytännöt ja vinkit KPI-mittareiden optimointiin

 • Keskity Olennaiseen: Valitse vain ne KPI-mittarit, jotka ovat oleellisia yrityksesi tavoitteiden kannalta. Vältä mittarien ylikuormitusta.
 • SMART Tavoitteet: Käytä SMART-periaatetta (Spesifiset, Mitattavat, Saavutettavat, Relevantit, Aikasidonnaiset) mittareiden asettamisessa.
 • Säännöllinen Tarkistus ja Päivitys: Arvioi säännöllisesti mittareiden relevanssia ja tee tarvittaessa päivityksiä.
 • Koulutus ja Viestintä: Kouluta henkilöstöä ymmärtämään KPI-mittareiden merkitys ja rooli liiketoiminnan menestyksessä.
 • Teknologian Hyödyntäminen: Käytä moderneja analytiikkatyökaluja datan keräämiseen, analysointiin ja raportointiin.
 • Osallistava Johtaminen: Osallista työntekijöitä mittareiden asettamisessa ja seurannassa, jotta he tuntevat omistajuutta prosessiin.

Hyvin suunnitellut ja toteutetut KPI-mittarit voivat merkittävästi edistää yrityksen suorituskykyä ja strategista päätöksentekoa. Tärkeintä on pysyä joustavana, keskittyä olennaiseen ja olla valmis mukautumaan muuttuviin olosuhteisiin.

Voit katsoa täältä videon missä kerrotaan lisää KPI-Mittareista:

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija analysoi tietoja useilta näytöiltä, jotka esittävät Google Performance Max -kampanjoiden analytiikkaa ja graafeja modernissa toimistoympäristössä.
Google

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Kuvassa on ammatillinen tilanne, jossa digitaalisen markkinoinnin seminaari keskittyy Google My Businessiin. Kuvassa eri alojen pienyrittäjät osallistuvat työpajaan, jossa esittelijä näyttää, miten optimoida Google My Business -profiileja suurelta näytöltä. Osallistujat ovat keskittyneitä ja tekevät muistiinpanoja. Huone on valoisa ja moderni, liiketoimintaan keskittyvällä sisustuksella ja brändäysbannereilla.
Google

Google My Business – Mikä se on?

Google My Business on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden hallinnan Google-haussa ja Google Mapsissa. Tämä alusta antaa yrityksille mahdollisuuden julkaista tärkeät tiedot, kuten aukioloajat, yhteystiedot ja asiakasarvostelut,

Google Ads -kampanjan optimointia analysoimalla dataa tietokoneella, mukana grafiikoita ja analytiikkatietoja. Google Ads opas kampanjoiden optimointiin.
Google

Google Ads Opas

Mikä on Google Ads? Google Ads on Googlen tarjoama online-mainonta alusta, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden parantamisen hakukoneiden tulossivuilla sekä muilla Googlen omistamilla alustoilla. Se toimii PPC-mallin (Pay-Per-Click) mukaisesti, eli mainostajat