Web-analytiikka ja sen tuomat hyödyt

Web-analytiikka ja sen tuomat hyödyt

Mikä on web-analytiikka?

Web-analytiikka on prosessi, jossa kerätään, analysoidaan ja raportoidaan verkkosivustojen dataa, jotta ymmärrettäisiin ja optimoitaisiin web-käytäntöjä. Se on digitaalisen markkinoinnin peruskivi, jonka avulla yritykset voivat seurata verkkosivustojensa suorituskykyä ja käyttäjien käyttäytymistä.

 • Ymmärtäminen: Selvittää, kuinka käyttäjät löytävät ja käyttävät sivustoa.
 • Seuranta: Tunnettuja mittareita ovat esimerkiksi sivunäkymät, uniikit kävijät, ja konversioprosentit.
 • Optimointi: Tietojen pohjalta tehdään päätöksiä sivuston parantamiseksi.

Web-analytiikan merkitys digitaalisessa markkinoinnissa

Digitaalisessa markkinoinnissa web-analytiikka tarjoaa syvällistä tietoa siitä, miten potentiaaliset ja nykyiset asiakkaat vuorovaikuttavat yrityksen verkkosivuston kanssa. Tämän tiedon avulla yritykset voivat:

 • Kohdentaa resursseja tehokkaammin: Tunnista, mitkä kampanjat tuottavat parhaan ROI:n.
 • Parantaa käyttäjäkokemusta: Ymmärrä, mitkä sivut vetävät eniten liikennettä ja optimoi niiden sisältö.
 • Lisätä konversioita: Analysoi kävijöiden toimintapolkuja ja tunnista esteet ostoksen tekemiselle.

Selkeän ja uniikin kirjoitustavan, sekä tärkeimpien sanojen lihavoinnin kautta, pyritään tekemään artikkelista mielenkiintoinen ja informatiivinen. Web-analytiikan ymmärtäminen ja hyödyntäminen on avainasemassa, kun tavoitteena on parantaa verkkosivuston suorituskykyä ja maksimoida digitaalisen markkinoinnin investointien tuotto.

Web-analytiikan hyödyt yrityksille

Web-analytiikka tarjoaa merkittäviä etuja yrityksille, mahdollistaen syvällisemmän ymmärryksen asiakaskäyttäytymisestä sekä digitaalisen markkinoinnin toimien optimoinnin. Seuraavassa tarkastellaan, kuinka web-analytiikka edesauttaa yrityksiä ymmärtämään asiakkaitaan paremmin ja tehostamaan markkinointistrategioitaan.

Asiakasymmärryksen syventäminen

Web-analytiikan avulla yritykset saavat arvokasta tietoa asiakkaidensa online-käyttäytymisestä. Tämä tieto sisältää:

 • Vierailijoiden demografiset tiedot: Mahdollistaa kohderyhmien tarkemman määrittelyn.
 • Käyttäjien käyttäytyminen sivustolla: Tieto siitä, mitkä sivut tai tuotteet kiinnostavat käyttäjiä eniten.
 • Liikenteen lähteet: Auttaa ymmärtämään, mistä kanavista potentiaaliset asiakkaat saapuvat.

Tämän datan analysointi mahdollistaa kohdennetumpien ja asiakaslähtöisempien markkinointitoimien suunnittelun.

Markkinointistrategioiden optimointi

Käyttämällä web-analytiikkaa yritykset voivat optimoida markkinointistrategioitaan seuraavilla tavoilla:

 • ROI:n seuranta: Selvitetään, mitkä markkinointikanavat tuottavat parhaan investointien tuoton.
 • Konversio-optimointi: Konversiopolkujen analysointi paljastaa esteet ostotapahtumassa, mahdollistaen niiden poistamisen.
 • Sisällön räätälöinti: Analytiikkadata mahdollistaa sisällön räätälöimisen vastaamaan paremmin käyttäjien mielenkiinnon kohteita ja tarpeita.

Lihavoinnit ja bullet pointit selventävät, että web-analytiikka ei ainoastaan tarjoa yleiskuvaa verkkosivuston suorituskyvystä, vaan se on strateginen työkalu, joka auttaa yrityksiä ymmärtämään asiakaskuntaansa syvällisesti ja kohdentamaan markkinointiponnistuksiaan tehokkaammin. Web-analytiikan hyödyntäminen on keskeistä kilpailuetujen saavuttamisessa ja liiketoiminnan kasvattamisessa digitaalisessa ympäristössä.

Web-analytiikan perustyökalut ja -mittarit

Web-analytiikka on digitaalisen markkinoinnin selkäranka, joka tarjoaa olennaista tietoa verkkosivuston suorituskyvystä ja käyttäjien käyttäytymisestä. Sen avulla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoida verkkosivustonsa toimintaa. Tässä osassa käsitellään web-analytiikan perustyökaluja ja tärkeimpiä seurattavia mittareita.

Yleisimmät web-analytiikan työkalut

Web-analytiikan työkalujen avulla kerätään, analysoidaan ja raportoidaan verkkosivuston käyttäjädataa. Kolme suosittua työkalua ovat:

 • Google Analytics 4 (GA4): Google Analytics on web-analytiikan standardityökalu, joka tarjoaa kattavan näkymän verkkosivuston liikenteeseen, käyttäjien käyttäytymiseen ja konversioihin. GA4 on viimeisin versio, joka tarjoaa entistä syvällisempiä analyysejä ja ymmärrystä käyttäjien toiminnasta.
 • Matomo: Entinen Piwik, Matomo on avoimen lähdekoodin analytiikkatyökalu, joka tarjoaa käyttäjille täyden omistajuuden ja hallinnan kerätystä datasta. Matomo on erinomainen vaihtoehto yksityisyydestä huolehtiville organisaatioille.
 • Piwik Pro: Piwik Pro tarjoaa samankaltaisia toimintoja kuin Matomo, mutta lisäetuna tulevat parannetut yksityisyysominaisuudet ja tuki yrityskäyttöön. Se on suunnattu erityisesti organisaatioille, jotka tarvitsevat tarkkaa kontrollia datan käsittelyyn ja yksityisyydensuojaan.

Näiden työkalujen avulla yritykset voivat seurata ja analysoida verkkosivustojensa suorituskykyä reaaliajassa, tunnistaa kehitysmahdollisuuksia ja tehdä datan pohjalta päätöksiä sivuston ja markkinointikampanjoiden parantamiseksi.

Tärkeimmät seurattavat mittarit

Web-analytiikan voima piilee sen kyvyssä tarjota konkreettisia tietoja verkkosivuston suorituskyvystä. Tässä muutamia keskeisiä mittareita, joita kaikkien yritysten tulisi seurata:

 • Uniikit kävijät: Kertoo, kuinka monta yksilöllistä kävijää on vieraillut sivustolla määritettynä ajanjaksona. Tämä mittari antaa kuvan sivuston vetovoimasta ja tavoittavuudesta.
 • Poistumisprosentti (Bounce Rate): Osoittaa, kuinka suuri osa kävijöistä poistuu sivustolta katsottuaan vain yhden sivun. Alhainen poistumisprosentti viittaa siihen, että sisältö on relevanttia ja sitouttavaa.
 • Konversioprosentti: Mittaa, kuinka suuri osuus kävijöistä suorittaa halutun toiminnon, kuten täyttää yhteydenottolomakkeen tai tekee ostoksen. Tämä on avainmittari sivuston tehokkuuden arvioimiseksi.
 • Keskimääräinen vierailuaika: Kuvaa, kuinka kauan kävijät keskimäärin viettävät sivustolla. Pitempi vierailuaika voi viitata korkeampaan sitoutumiseen ja kiinnostukseen sisältöäkohtaan.
 • Liikenteen lähde: Auttaa ymmärtämään, mistä kävijät saapuvat sivustolle. Tämä voi olla esimerkiksi suora liikenne, hakukoneet, sosiaalisen median kanavat tai viittaukset muilta sivustoilta. Tiedon avulla voidaan tehostaa markkinointikanavia ja kohdentaa ponnisteluja tehokkaammin.

Nämä mittarit tarjoavat arvokasta tietoa, jota voidaan hyödyntää verkkosivuston kehittämisessä, käyttäjäkokemuksen parantamisessa ja konversioiden kasvattamisessa. Seuraamalla näitä mittareita säännöllisesti, yritykset voivat tunnistaa suorituskyvyn trendejä, tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja säätää strategioitaan dynaamisesti vastaamaan muuttuviin käyttäjätarpeisiin ja markkinatilanteisiin.

Hyödyntämällä web-analytiikkaa strategisesti

Strateginen web-analytiikan hyödyntäminen vaatii jatkuvaa seurantaa, testausta ja optimointia. Analytiikkatyökalut, kuten Google Analytics 4, Matomo ja Piwik Pro, tarjoavat monipuoliset toiminnot datan keräämiseen ja analysointiin, mutta niiden potentiaali realisoituu vasta, kun kerättyä tietoa käytetään aktiivisesti päätöksenteossa. Tehokas data-analyysi mahdollistaa:

 • Käyttäjäpolkujen optimoinnin: Paranna sivuston navigointia ja sisältöä vastaamaan käyttäjien tarpeita.
 • Sisällön kohdentamisen: Luo räätälöityä sisältöä eri käyttäjäsegmenteille perustuen heidän käyttäytymiseensä ja mieltymyksiinsä.
 • Markkinointikampanjoiden tehostaminen: Sijoita resursseja tehokkaammin kanaviin, jotka tuottavat parhaan tuoton ja konversiot.

Lopulta web-analytiikan tavoitteena on tarjota syvällistä ymmärrystä siitä, miten käyttäjät vuorovaikuttavat verkkosivuston kanssa, ja käyttää tätä tietoa liiketoiminnan kasvun ajurina. Yhdistämällä oikeat työkalut ja seurattavat mittarit sekä hyödyntämällä analytiikan tarjoamia oivalluksia, yritykset voivat luoda entistä tehokkaampia ja asiakaslähtöisempiä verkkokokemuksia.

Nykyajan web-analytiikan dashboard näytöllä, esitellen värikkäitä kaavioita ja graafeja, jotka kuvaavat verkkosivuston suorituskykyä.

Web-analytiikan edistyneet strategiat ja tekniikat

Edistyneet web-analytiikan strategiat ja tekniikat mahdollistavat syvällisen ymmärryksen verkkosivustosi suorituskyvystä ja kävijöiden käyttäytymisestä. Tämän osan fokus on analytiikan toteutuksessa ja tägien hallinnassa sekä datan visualisoinnissa ja dashboardien käytössä.

Analytiikan toteutus ja tägien hallinta

Analytiikan toteutus sivustollasi vaatii tarkkaa suunnittelua ja toteutusta. Tägien eli seurantakoodien avulla kerätään dataa sivuston käytöstä. Tehokas tägien hallinta on avainasemassa tässä prosessissa, sillä se mahdollistaa datan keräämisen järjestelmällisesti ja virheettömästi. Tässä muutamia vinkkejä:

 • Käytä Tag Management -järjestelmiä: Esimerkiksi Google Tag Manager helpottaa tägien hallintaa tarjoamalla keskitetyn alustan, jossa voit lisätä, muokata ja poistaa seurantakoodeja ilman, että tarvitsee muokata sivuston koodia suoraan.
 • Testaa ja validoita: Varmista, että kaikki tägit toimivat odotetusti ja keräävät oikeaa tietoa. Käytä debug-työkaluja ja raportteja tarkistaaksesi tägien suorituskyvyn.

Datan visualisointi ja dashboards

Datan visualisointi on prosessi, jossa raakadata muutetaan visuaalisesti ymmärrettävään muotoon, kuten kaavioihin ja graafeihin. Dashboardit puolestaan tarjoavat käyttöösi helpon tavan seurata keskeisiä suorituskykymittareita reaaliajassa. Näiden teknikoiden hyödyntäminen mahdollistaa monimutkaisen datan nopean analysoinnin ja päätöksenteon. Vinkkejä datan visualisointiin ja dashboardien hyödyntämiseen:

 • Valitse oikeat työkalut: Hyödynnä työkaluja, kuten Tableau, Power BI tai Google Data Studio datan visualisointiin. Ne tarjoavat laajan valikoiman visualisointivaihtoehtoja ja integraatioita eri datalähteisiin.
 • Räätälöi dashboardit: Luo dashboardit, jotka keskittyvät sinulle tärkeisiin KPI:hin ja suorituskykymittareihin. Varmista, että dashboardit ovat interaktiivisia ja mahdollistavat datan porautumisen tarvittaessa.
 • Jaa tieto: Varmista, että dashboardit ovat helposti jaettavissa ja saavutettavissa tiimisi jäsenille. Näin varmistat, että kaikki relevantit sidosryhmät pääsevät hyödyntämään tietoa päätöksenteossa.

Tehokas analytiikan toteutus ja tägien hallinta sekä datan visualisoinnin ja dashboardien käyttö mahdollistavat monimutkaisen web-analytiikkadatan muuntamisen ymmärrettävään ja hyödylliseen muotoon. Tämä ei ainoastaan nopeuta päätöksentekoprosessia, vaan myös mahdollistaa syvällisemmän ymmärryksen verkkosivustosi suorituskyvystä ja kävijöiden toiminnasta, mikä on olennaista digitaalisen läsnäolosi kehittämiseksi.

Käyttäjä kirjoittaa kannettavalla tietokoneella, jolla on näkyvissä edistynyt web-analytiikan alusta, korostaen käyttäjädatan yksityiskohtaista tarkastelua.

Tulevaisuuden näkymät ja trendit: Web-analytiikan trendit 2024

Vuosi 2024 on nurkan takana, ja web-analytiikan alalla odotetaan useita merkittäviä trendejä ja kehityssuuntia. Keskiössä ovat uudet teknologiat, yksityisyyskysymykset, ja monikanavaisuuden entistä suurempi merkitys. Nämä tekijät muokkaavat tapaa, jolla yritykset keräävät, analysoivat ja hyödyntävät dataa.

Uudet teknologiat

Tekoäly (AI) ja koneoppiminen (ML) ovat jo nyt muuttamassa web-analytiikan maisemaa, ja niiden odotetaan entisestään tehostavan datan analysointia ja hyödyntämistä. Näiden teknologioiden avulla voidaan:

 • Automatisoida datan keräys ja analyysi.
 • Ennustaa käyttäjäkäyttäytymistä tarkemmin.
 • Luoda personoituja käyttäjäkokemuksia reaaliajassa.

Yksityisyyskysymykset

Yksityisyyden suoja ja datan turvallisuus ovat nousseet keskiöön digitaalisessa maailmassa. GDPR:n (General Data Protection Regulation) kaltaiset säännökset Euroopassa ja vastaavat lait muualla maailmassa asettavat uusia vaatimuksia datan keräämiselle ja käsittelylle. Yritysten on oltava entistä läpinäkyvämpiä käyttäjädatan käytössään ja tarjottava käyttäjille mahdollisuuksia hallita omaa dataansa.

Monikanavaisuuden merkitys

Asiakkaat käyttävät yhä useampia kanavia ja laitteita, mikä tekee monikanavaisesta analytiikasta kriittisen. Yritysten on ymmärrettävä asiakkaidensa polkuja kanavien läpi ja optimoitava kokemuksia kanavarajat ylittäen. Tämä tarkoittaa:

 • Integroitujen analytiikkatyökalujen käyttöönottoa.
 • Asiakaskokemuksen johdonmukaistamista kaikilla kosketuspisteillä.
 • Kanavien välisen datan synergian hyödyntämistä.

Web-analytiikka vuonna 2024 tulee olemaan monimutkaisempi ja samalla voimakkaampi. Yritykset, jotka omaksuvat nämä trendit ja sopeutuvat nopeasti muuttuvaan digitaaliseen ympäristöön, löytävät itsensä kilpailun kärjestä, kykenevinä tarjoamaan asiakkailleen yhä räätälöidymmän ja merkityksellisemmän kokemuksen.

Mikä on web-analytiikka?

Web-analytiikka viittaa verkkosivustojen ja -sovellusten käyttäjädatan keräämiseen, analysointiin ja raportointiin. Tämän datan avulla voidaan ymmärtää ja parantaa verkkosivuston suorituskykyä ja käyttäjäkokemusta. Web-analytiikka tarjoaa tietoa mm. kävijämääristä, sivuston käytön malleista ja konversioista, joiden avulla yritykset voivat tehostaa markkinointiaan ja myyntiään​​​​.

Miten web-analytiikkaa voidaan hyödyntää?

Yritykset voivat hyödyntää web-analytiikkaa monin tavoin, kuten parantamalla verkkosivustonsa käyttökokemusta, optimoimalla konversioprosesseja, tunnistamalla suosituimman sisällön ja ymmärtämällä mistä liikenne sivustolle tulee. Analytiikan avulla voidaan myös tehdä perusteltuja päätöksiä markkinointistrategioista ja kampanjoiden tehokkuudesta​​.

Mitä tietosuojanäkökohtia tulee ottaa huomioon?

Tietosuoja on keskeinen osa web-analytiikkaa, erityisesti GDPR:n ja muiden vastaavien säännösten myötä. On tärkeää varmistaa, että käyttäjätietoja kerätään ja käsitellään vastuullisesti, mukaan lukien käyttäjän suostumuksen hallinta ja henkilötietojen turvallinen säilyttäminen. Käyttäjien tulisi voida hallita suostumustaan ja ymmärtää, miten heidän tietojaan käytetään​​.

Miten web-analytiikan toteutus ja tägien hallinta toimivat?

Web-analytiikan toteutus vaatii seurantakoodien eli tägien lisäämisen verkkosivustolle. Tägien hallintaa varten voi käyttää erilaisia tag management -järjestelmiä, kuten Google Tag Manageria, jotka helpottavat tägien lisäämistä, päivittämistä ja hallintaa ilman, että on tarpeen tehdä muutoksia sivuston koodiin. Tägien avulla kerätään dataa käyttäjien toiminnasta sivustolla​​.

Mitkä ovat yleisimmät web-analytiikkatyökalut?

Suosituimpia web-analytiikkatyökaluja ovat Google Analytics, joka tarjoaa kattavat ominaisuudet verkkoliikenteen seurantaan, sekä Piwik PRO ja Matomo, jotka ovat avoimen lähdekoodin vaihtoehtoja, erityisesti tietosuojaan keskittyen. Näiden työkalujen avulla voidaan seurata mm. sivunäkymiä, kävijämääriä ja konversioita

Kysy lisää tietoa

Muita artikkeleita

Henkilö käyttämässä tietokonetta, jossa näkyy hyvin suunniteltu verkkosivusto, joka esittelee nettisivujen tekoa otteella.

Nettisivujen teko: Opas Verkkosivujen rakentamiseen

Nettisivujen suunnittelu ja valmistelu Johdanto nettisivujen tekoon Nettisivut ovat nykyään paljon enemmän kuin vain digitaalinen käyntikortti; ne ovat liiketoiminnan kulmakivi, joka määrittää, kuinka yrityksesi nähdään digitaalisessa maailmassa. Hyvin suunnitellut verkkosivut

Lue lisää!
Moderni yritysverkkosivusto tietokoneen ruudulla, jossa on näkyvissä palvelut ja yhteystiedot sekä tehokkaat toimintakehotuspainikkeet. Kuvaan liittyy kotisivut hinta hakusanalla.

Paljon kotisivut yritykselle maksavat?

Miksi kotisivut ovat tärkeitä yritykselle? Nykyisessä digitaalisessa maisemassa kotisivut ovat ensisijainen työkalu yrityksille saavuttaa näkyvyyttä ja houkutella uusia asiakkaita. Verkkosivu on usein potentiaalisen asiakkaan ensimmäinen kosketuspinta yritykseen, ja se luo

Lue lisää!
Google Performance Max

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Lue lisää!