Digimarkkinointi Furia Oy Logo

AI prosessiautomaation Vaikutus: Zapier ja Make

AI prosessiautomaatiot ja sen hyödyt yrityksille

Prosessiautomaatio, tuoreessa liiketoiminnan kontekstissa, on kuin modernin teollisuuden taikasauva. Se on mullistava voima, joka on muuttanut yritysten operatiivisia toimintoja, tarjoten merkittäviä hyötyjä. Tämän lähestymistavan ytimessä on tekoäly (AI), joka on nykyään lähes synonyymi tehokkuudelle ja innovaatiolle. Tekoäly tarjoaa yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen, kustannussäästöihin ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Tekoälyn perusteet ja sen rooli prosessiautomaatiossa

Tekoäly on kyky, jonka avulla koneet voivat suorittaa tehtäviä, jotka perinteisesti vaatisivat ihmisen älykkyyttä. Se käsittää oppimisen, päättelyn, probleemanratkaisun, havainnoinnin ja kielen ymmärtämisen. Prosessiautomaatiossa tekoälyn rooli on keskeinen. AI:n avulla voidaan automatisoida toistuvia ja aikaa vieviä tehtäviä, vähentää inhimillisiä virheitä ja lisätä operatiivista tehokkuutta. Esimerkiksi AI-ohjatut chatbotit voivat hoitaa asiakaspalvelun perustehtäviä, vapauttaen ihmisresursseja monimutkaisempiin tehtäviin.

Esimerkkejä yksinkertaisista automaattisista prosessista päivittäisessä liiketoiminnassa

Katsotaanpa käytännön esimerkkejä siitä, miten tekoälyä ja prosessiautomaatiota hyödynnetään päivittäisissä liiketoiminnallisissa prosesseissa:

 1. Asiakastietojen Hallinta: AI-ohjelmistot voivat automaattisesti kerätä ja analysoida asiakastietoja, tarjoten kohdennettuja markkinointistrategioita ja parannettua asiakaspalvelua.
 2. Varastonhallinta: Tekoälyllä varustetut järjestelmät pystyvät ennakoimaan varastotarpeita ja optimoimaan varaston kiertonopeutta, vähentäen näin hukkaa ja kustannuksia.
 3. Laskutus ja Taloushallinto: AI voi automatisoida laskutusprosessit, tunnistaa virheitä ja epäjohdonmukaisuuksia, mikä parantaa taloudellista tarkkuutta ja nopeuttaa kassavirtaa.

Yksinkertaisesti sanottuna, tekoäly ja prosessiautomaatio tarjoavat yrityksille ainutlaatuisen tilaisuuden uudelleenmuotoilla liiketoimintaprosessejaan, tehdä niistä tehokkaampia, ja luoda siten enemmän arvoa sekä yritykselle että sen asiakkaille. Tämä ei ole vain tehokkuuden tai kustannussäästöjen kysymys; se on myös tärkeä osa yrityksen kykyä innovoida ja pysyä kilpailukykyisenä nopeasti muuttuvassa digitaalisessa maailmassa.

AI-prosessiautomaatio Zapierin sähköpostien hallinnassa - Digitaalinen esitys sähköpostien automaattisesta järjestämisestä

Zapierin esittely ja sen rooli prosessiautomaatiossa

Zapier on muuttanut tapaa, jolla yritykset käsittelevät toistuvia ja aikaa vieviä tehtäviä, mullistaen prosessiautomaation maailman. Sen ainutlaatuinen kyky yhdistää yli 3 000 sovellusta loogisiksi työnkuluiksi, tunnetaan nimellä “Zaps”. Zapierin avulla yritykset voivat automatisoida monenlaisia toimintoja, vähentäen inhimillisiä virheitä ja vapauttaen resursseja tärkeämpiin tehtäviin.

Zapierin käytännön sovellukset ja esimerkit

 1. Sähköpostien Hallinta: Zapier mahdollistaa sähköpostien automaattisen järjestelyn, viestien siirron tietyissä ehdoin määriteltyihin kansioihin tai merkkaamisen luetuiksi.
 2. Asiakastietojen Synkronointi: Zapierin avulla voit synkronoida asiakastiedot eri järjestelmien, kuten CRM:n ja sähköpostien välillä, varmistaen tietojen ajantasaisuuden.
 3. Tehtävien Automaatisointi: Automaattinen tiedonsiirto eri sovellusten välillä, esimerkiksi sosiaalisen median päivitykset tai tietojen päivitys taulukkolaskentaohjelmiin.

Maken merkitys ja sen mahdollistamat automaatiot

Make (entinen Integromat) tarjoaa syvällisemmän ja visuaalisen lähestymistavan prosessiautomaatioon. Sen kyky yhdistää eri sovelluksia ja palveluita monimutkaisiksi, mutta visuaalisesti ymmärrettäviksi työnkuluiksi, tekee siitä erittäin tehokkaan työkalun yritysten käyttöön.

Make-sovelluksen käyttötapaukset

 1. Liiketoiminnan Integraatiot: Make mahdollistaa eri liiketoimintajärjestelmien, kuten ERP:n ja CRM:n, välisten integraatioiden sujuvoittamisen.
 2. Tietovirtojen Hallinta: Sen avulla voit kerätä, analysoida ja jakaa tietoja eri järjestelmien välillä, parantaen päätöksentekoa ja prosessien tehokkuutta.
 3. Raportoinnin Automaatisointi: Automaattinen raporttien luominen eri tietolähteistä, tarjoten ajantasaista tietoa liiketoiminnan suorituskyvystä.

Ajan säästö ja tehokkuuden lisääntyminen Zapierin ja Maken avulla

Kun puhutaan prosessiautomaatiosta työkaluilla kuten Zapier ja Make, ajan säästö ja tehokkuuden lisääntyminen ovat keskeisiä hyötyjä. Nämä työkalut eivät ainoastaan nopeuta ja yksinkertaista prosesseja, vaan ne myös vapauttavat henkilöstöresursseja keskittymään korkeamman tason tehtäviin, joissa inhimillinen kosketus ja luova ajattelu ovat välttämättömiä.

Ota yhteyttä ja kysy lisää

Laita viestiä ja kysy tarkemmin miten voimme automatisoida teidän prosesseja!

Todellisia esimerkkejä aikasäästöstä päivittäisissä toiminnoissa

 1. Markkinointikampanjoiden Hallinta: Eräs markkinointitiimi käytti Zapieria yhdistämään heidän CRM-järjestelmänsä sähköpostimarkkinointialustaan. Tämä automatisaatio säästi heille arviolta 5-10 tuntia viikossa, joka aiemmin kului manuaaliseen tietojen siirtoon ja kampanjoiden hallintaan.
 2. Asiakaspalvelun Tehostaminen: Käyttämällä Makea automatisoidakseen asiakaspalveluprosesseja, eräs yritys kykeni vähentämään vastausaikoja ja parantamaan asiakastyytyväisyyttä. Automaatio mahdollisti nopeat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin, vapauttaen asiakaspalvelun työntekijät keskittymään monimutkaisempiin tapauksiin.
 3. Taloushallinnon Automaatio: Yritys, joka otti käyttöön Zapierin laskutusprosessien automatisointiin, huomasi, että heidän talousosastonsa säästi keskimäärin 15 tuntia kuukaudessa. Automaation avulla he pystyivät nopeuttamaan laskujen käsittelyä ja minimoimaan virheiden mahdollisuuden.
 4. Sosiaalisen Median Hallinnan Optimointi: Yritys, joka käytti Zapieria automatisoimaan sosiaalisen median päivityksensä, raportoi säästävänsä jopa 6 tuntia viikossa. Tämä aika voitiin sitten käyttää luovaan suunnitteluun ja strategiseen suunnitteluun.
 5. Asiakastietojen Päivittäminen: Käyttämällä Makea automatisoimaan asiakastietojen päivityksen eri järjestelmien välillä, yritys havaitsi, että heidän myyntitiiminsä säästi noin 4 tuntia viikossa, mikä aiemmin kului manuaaliseen datan syöttöön.

Nämä esimerkit osoittavat, kuinka prosessiautomaatiotyökalujen, kuten Zapierin ja Maken, käyttö voi tuoda merkittäviä ajan ja tehokkuuden säästöjä yritysten päivittäisiin toimintoihin. Näiden työkalujen avulla yritykset voivat keskittyä olennaiseen, optimoida resurssiensa käyttöä ja parantaa niin sisäistä tehokkuutta kuin asiakaskokemustakin.

AI-Automaatio ja henkilöstön uudelleenkoulutus - Kuvitus henkilöstä oppimassa uusia digitaalisia taitoja AI-teknologian avulla

Tekoälyn eettiset näkökulmat prosessiautomaatiossa

Tekoälyn käyttöönotto prosessiautomaatiossa herättää useita eettisiä kysymyksiä, jotka vaativat huolellista harkintaa. Ensinnäkin, on keskeistä varmistaa, että tekoälyjärjestelmät toimivat oikeudenmukaisesti ja syrjimättömästi. Tämä tarkoittaa algoritmien suunnittelua siten, että ne eivät vahvista olemassa olevia ennakkoluuloja tai epätasa-arvoa. Lisäksi on tärkeää varmistaa, että henkilökohtaisia tietoja käsitellään GDPR:n ja muiden tietosuojalakien mukaisesti, suojellen yksilöiden yksityisyyttä.

Työntekijöiden roolin muutos automaatiossa

Tekoälyn laajamittainen käyttöönotto muuttaa työntekijöiden roolia monilla aloilla. Automaation myötä monet rutiininomaiset ja toistuvat tehtävät voidaan delegoida koneille, mikä vapauttaa työntekijöitä monimutkaisempiin ja luovempiin tehtäviin. Tämä vaatii kuitenkin työntekijöiden uudelleenkoulutusta ja uusien taitojen oppimista, mikä voi olla haaste sekä yksilöille että organisaatioille. On tärkeää, että yritykset ja yhteiskunta tukevat tätä siirtymävaihetta tarjoamalla tarvittavia koulutus- ja kehitysmahdollisuuksia, jotta työntekijät voivat sopeutua uusiin rooleihinsa tehokkaasti ja eettisesti.

Voit lukea lisää täältä!

Tehokkaiden ja eettisten automaatioprosessien kehittäminen

Eettisen automaation periaatteet

Automaation tehokkuuden ja eettisyyden varmistaminen vaatii periaatteita, jotka ohjaavat sekä tekoälyn että automaation käyttöä. Tärkeää on kehittää järjestelmiä, jotka eivät ainoastaan tehosta toimintoja, vaan myös kunnioittavat yksilöiden yksityisyyttä ja toimivat oikeudenmukaisesti. Tämä tarkoittaa algoritmien suunnittelua siten, että ne eivät syrji tai luo vääristymiä. Lisäksi, on tärkeää varmistaa, että automaatioprosessit ovat läpinäkyviä ja että niiden toimintaa voidaan seurata ja arvioida.

Vastuullisen teknologian integrointi

Vastuullisen teknologian integrointi tarkoittaa teknologioiden käyttöönottoa, jotka tukevat kestävää kehitystä ja eettisiä standardeja. Tämä sisältää energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten automaatioteknologioiden käytön sekä teknologiaratkaisut, jotka tukevat sosiaalista hyvinvointia ja työntekijöiden terveyttä. Vastuullisuus automaatiossa edellyttää myös jatkuvaa arviointia ja parannusta, varmistaen, että prosessit pysyvät ajantasaisina eettisten ja ympäristöllisten standardien kanssa.

Koulutus ja valmennus uuden teknologian hyödyntämiseksi

Työvoiman uudelleenkoulutus

Uuden teknologian hyödyntäminen edellyttää usein työntekijöiden taitojen päivittämistä. Tämä tarkoittaa investointia koulutukseen ja valmennukseen, jotta työntekijät voivat kehittää tarvittavia taitoja uusien teknologioiden käyttöön. Koulutusohjelmien tulisi keskittyä paitsi teknisiin taitoihin, myös kriittisen ajattelun, ongelmanratkaisun ja luovan ajattelun kehittämiseen.

Jatkuva oppiminen ja kehitys

Teknologian jatkuva kehitys tarkoittaa, että myös koulutuksen on oltava jatkuvaa. Työntekijöiden tulee pysyä ajan tasalla uusista innovaatioista ja kehityssuunnista. Tämä voidaan varmistaa tarjoamalla säännöllisiä koulutuksia, työpajoja ja seminaareja, jotka käsittelevät sekä nykyisiä että tulevia teknologiatrendejä. Lisäksi, organisaatioiden tulisi rohkaista työntekijöitä osallistumaan itseohjautuvaan oppimiseen ja ammatilliseen kehitykseen.

Kulttuurin muutos ja teknologian hyväksyntä

Teknologian tehokas hyödyntäminen vaatii myös organisaatiokulttuurin muutosta. On tärkeää luoda ympäristö, jossa uuden teknologian hyväksyntä ja käyttöönotto on kannustettua. Tämä sisältää avoimen kommunikaation, jossa työntekijöitä rohkaistaan ilmaisemaan näkemyksiään ja ehdotuksiaan uuden teknologian käyttöön liittyen. Näin varmistetaan, että teknologia ei ainoastaan tehosta toimintaa, vaan myös tukee työntekijöiden hyvinvointia ja osallistumista.

Tekoälyn tulevaisuuden näkymät liiketoiminnassa

Tekoälyn ja automaation rooli tulevaisuuden liiketoiminnassa

Tekoälyn ja automaation merkitys liiketoiminnassa on kasvamassa eksponentiaalisesti, mullistaen yritysten toimintatapoja. Tulevaisuudessa voimme odottaa näkevämme entistä älykkäämpiä järjestelmiä, jotka kykenevät paitsi automatisoimaan rutiinitehtäviä, myös tekemään monimutkaisempia päätöksiä. Tekoäly tulee muokkaamaan liiketoimintamalleja, optimoimaan toimintoja, parantamaan asiakaskokemusta ja edistämään innovaatioita.

Uudet innovatiot ja niiden vaikutus

 1. Älykäs Analytiikka: Tulevaisuuden tekoäly pystyy käsittelemään ja analysoimaan valtavia tietomääriä reaaliajassa, tarjoten yrityksille syvällisempiä näkemyksiä ja ennustamaan markkinoiden suuntauksia.
 2. Päätöksenteko ja Ongelmanratkaisu: Tekoäly tulee olemaan keskeisessä roolissa päätöksenteossa, analysoimalla monimutkaisia tietoja ja tarjoamalla ratkaisuehdotuksia, jotka parantavat yritysten operatiivista tehokkuutta.
 3. Henkilökohtainen Asiakaskokemus: Asiakaskokemuksen räätälöinti tekoälyn avulla tulee olemaan entistä yksilöllisempää. Tekoäly mahdollistaa asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden ymmärtämisen syvällisemmin, mikä auttaa luomaan kohdennetumpia ja vaikuttavampia asiakaskohtaamisia.
 4. Automaattiset ja Itseohjautuvat Järjestelmät: Odotamme näkevämme lisääntyvän määrän itseohjautuvia järjestelmiä eri toimialoilla, kuten logistiikassa, valmistuksessa ja palvelualoilla, jotka parantavat toiminnan tehokkuutta ja vähentävät kustannuksia.
 5. Työvoiman ja Työn Luonteen Muutos: Tekoälyn kehittyessä työvoiman rooli muuttuu, korostaen tarvetta uudelleenkoulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen. Tämä tarkoittaa myös uusien ammattien syntymistä, kun taas toiset tehtävät siirtyvät automaation hoitoon.
 6. Eettiset ja Yhteiskunnalliset Kysymykset: Tekoälyn kehittyessä tulee olemaan entistä tärkeämpää käsitellä eettisiä ja yhteiskunnallisia kysymyksiä, kuten tietosuojaa, työmarkkinoiden muutoksia ja tekoälyn päätöksenteon läpinäkyvyyttä.

Näiden innovaatioiden potentiaalinen vaikutus yritysten toimintaan on valtava. Ne tarjoavat mahdollisuuksia tehostaa toimintaa, vahvistaa kilpailukykyä ja ajaa kestävää kasvua. Yritysten, jotka hyödyntävät näitä teknologioita strategisesti ja vastuullisesti, voidaan odottaa saavuttavan merkittäviä etuja tulevaisuuden markkinoilla.

image 17 AI prosessiautomaation Vaikutus: Zapier ja Make

UKK: Usein Kysytyt Kysymykset Zapierista ja Makesta prosessiautomaatiossa

Miten Zapier eroaa Makesta?

Zapier ja Make ovat molemmat prosessiautomaation työkaluja, mutta niillä on joitakin erottuvia piirteitä. Zapier on yksinkertaisempi käyttää ja se soveltuu erityisesti yksittäisten prosessien automatisointiin, kun taas Make tarjoaa monimutkaisempia integraatioita ja laajempaa joustavuutta työnkulun suunnittelussa.

Voivatko Zapier ja Make integroida samat sovellukset?

Kyllä, molemmat alustat tarjoavat laajan valikoiman integraatioita suosittuihin sovelluksiin. Kuitenkin, joissakin tapauksissa saatat löytää erityisiä sovelluksia, jotka ovat saatavilla vain toisessa työkalussa.

Onko Zapierin tai Maken käyttöönotto vaikeaa?

Ei välttämättä. Zapier on suunniteltu olemaan helppokäyttöinen ja intuitiivinen, joten se on hyvä vaihtoehto aloittelijoille. Make vaatii hieman enemmän teknistä osaamista, mutta sen visuaalinen työnkulun suunnittelu tekee prosessien rakentamisesta melko suoraviivaista.

Mitä ovat “Zapit” ja “Flow”?

“Zapit” ovat automatisoituja työnkulkuja Zapierissa, jotka koostuvat laukaisevasta tapahtumasta (“trigger”) ja yhdestä tai useammasta toiminnosta (“action”). Make käyttää termiä “Flow” kuvaamaan visuaalista työnkulun suunnittelua, jossa määritellään, miten eri sovellukset vuorovaikuttavat keskenään.

Voiko tekoälyä hyödyntää Zapierin tai Maken kanssa?

Kyllä, molemmat alustat mahdollistavat tekoälyn ja koneoppimisen työkalujen integroinnin. Tämä voi auttaa tehostamaan ja älykkäästi automatisoimaan prosesseja esimerkiksi datan analysoinnissa tai asiakaspalvelussa.

Pyydä ilmainen Konsultaatio!

Odota hetki!

Muita postauksia

Digitaalisen markkinoinnin asiantuntija analysoi tietoja useilta näytöiltä, jotka esittävät Google Performance Max -kampanjoiden analytiikkaa ja graafeja modernissa toimistoympäristössä.
Google

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Kuvassa on ammatillinen tilanne, jossa digitaalisen markkinoinnin seminaari keskittyy Google My Businessiin. Kuvassa eri alojen pienyrittäjät osallistuvat työpajaan, jossa esittelijä näyttää, miten optimoida Google My Business -profiileja suurelta näytöltä. Osallistujat ovat keskittyneitä ja tekevät muistiinpanoja. Huone on valoisa ja moderni, liiketoimintaan keskittyvällä sisustuksella ja brändäysbannereilla.
Google

Google My Business – Mikä se on?

Google My Business on Googlen tarjoama ilmainen työkalu, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden hallinnan Google-haussa ja Google Mapsissa. Tämä alusta antaa yrityksille mahdollisuuden julkaista tärkeät tiedot, kuten aukioloajat, yhteystiedot ja asiakasarvostelut,

Google Ads -kampanjan optimointia analysoimalla dataa tietokoneella, mukana grafiikoita ja analytiikkatietoja. Google Ads opas kampanjoiden optimointiin.
Google

Google Ads Opas

Mikä on Google Ads? Google Ads on Googlen tarjoama online-mainonta alusta, joka mahdollistaa yritysten näkyvyyden parantamisen hakukoneiden tulossivuilla sekä muilla Googlen omistamilla alustoilla. Se toimii PPC-mallin (Pay-Per-Click) mukaisesti, eli mainostajat