SEO Asiantuntija – Mikä ja miksi?

SEO Asiantuntija – Mikä ja miksi?

Johdanto SEO ja SEO asiantuntijaan

SEO eli hakukoneoptimointi on keskeinen osa digitaalista markkinointia. Sen tavoitteena on parantaa verkkosivuston näkyvyyttä hakukoneissa, mikä lisää orgaanista liikennettä ja potentiaalisten asiakkaiden määrää. Tämä on tärkeää yrityksille, jotka haluavat erottautua kilpailijoistaan ja saavuttaa digitaalista menestystä. Ymmärtämällä hakukoneiden toimintaa ja hyödyntämällä SEO-strategioita yritys voi nostaa verkkosivustonsa hakutulosten kärkeen, mikä parantaa näkyvyyttä ja kasvattaa myyntiä.

Jos tarvitsen hakukoneoptimonti kumppania tai ilmaista kartoitusta, voit pyytää sen tästä!

Mikä on SEO ja miksi se on tärkeää yrityksille?

SEO koostuu useista eri tekijöistä, kuten avainsanojen valinnasta, teknisestä optimoinnista ja linkkirakennuksesta. Nämä tekijät vaikuttavat siihen, miten hakukoneet arvioivat verkkosivuston laatua ja relevanssia. Yrityksen näkökulmasta SEO auttaa:

 • Kasvattamaan brändin tunnettuutta: Kun yrityksen sivusto näkyy korkealla hakutuloksissa, potentiaaliset asiakkaat ovat todennäköisemmin tietoisia brändistä.
 • Parantamaan liiketoiminnan tuloksia: Korkeampi näkyvyys tuo enemmän kävijöitä sivustolle, mikä voi johtaa kasvuun liikevaihdossa.
 • Kilpailuedun saavuttamiseen: Hyvin toteutettu SEO-strategia auttaa ohittamaan kilpailijat hakutuloksissa.

SEO asiantuntijan rooli ja merkitys digitaalisessa markkinoinnissa

SEO asiantuntija on henkilö, joka hallitsee hakukoneoptimoinnin eri osa-alueet ja kykenee luomaan kattavan strategian yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän:

 • Tutkii avainsanoja: Löytää ne hakutermit, jotka ovat relevantteja yrityksen kohdeyleisölle.
 • Optimoi sisältöä: Varustaa verkkosivuston sisällön avainsanoilla ja rakenteilla, jotka auttavat hakukoneita ymmärtämään sen merkitystä.
 • Analysoi kilpailijoita: Selvittää, miten muut toimijat markkinoilla hyödyntävät SEO-strategioita ja miten niistä voidaan oppia.
 • Seuraa tuloksia: Käyttää analytiikkatyökaluja, kuten Google Analytics, arvioidakseen SEO-strategian tehokkuutta.

Avainsanojen merkitys ja SEO-asiantuntijan rooli niiden löytämisessä

Avainsanat ovat hakukoneoptimoinnin kulmakivi. Ne ohjaavat hakukoneita ymmärtämään verkkosivuston sisällön tarkoitusta ja kohderyhmää. SEO asiantuntijan tehtävänä on valita oikeat avainsanat, jotka:

 • Heijastavat yrityksen tuotteita tai palveluita
 • Vastaavat asiakkaiden hakuaikeita
 • Ovat kilpailukykyisiä mutta eivät liian yleisiä

SEO-asiantuntija käyttää työkaluja, kuten Google Keyword Planner, löytääkseen avainsanat, jotka houkuttelevat relevanttia liikennettä ja edistävät yrityksen tavoitteita.

SEO-asiantuntija ja sen rooli yrityksen myynnin kasvattamisessa
image 2 1 SEO Asiantuntija - Mikä ja miksi?

SEO Asiantuntijan Tärkeimmät Tehtävät

Avainsanatutkimus: Oikeiden avainsanojen tunnistaminen

Avainsanatutkimus on yksi SEO-asiantuntijan tärkeimmistä tehtävistä, sillä oikeiden avainsanojen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää hakukoneoptimoinnin onnistumiselle. Avainsanojen valinta perustuu:

 • Relevanttiuteen: Avainsanojen tulee olla yhteydessä yrityksen tarjoamiin tuotteisiin tai palveluihin.
 • Hakumäärään: Sanan on oltava riittävän suosittu, jotta se houkuttelee merkittävää liikennettä.
 • Kilpailuun: Avainsanojen tulee olla riittävän spesifejä, jotta kilpailu ei tee niiden käyttämisestä tehotonta.

SEO asiantuntija käyttää työkaluja, kuten Google Keyword Planner ja Ahrefs, analysoidakseen avainsanojen kilpailukykyä ja niiden mahdollisuuksia tuoda lisää liikennettä.

Tekniset SEO-asiat: Sivuston nopeus, mobiiliystävällisyys ja tekninen optimointi

Tekninen SEO on avainasemassa verkkosivuston käyttäjäystävällisyyden ja hakukoneystävällisyyden varmistamisessa. Tähän kuuluu:

 • Sivuston nopeus: Nopea sivuston latausaika parantaa käyttäjäkokemusta ja vaikuttaa positiivisesti hakukonesijoituksiin.
 • Mobiiliystävällisyys: Yhä useampi käyttäjä selaa verkkoa mobiililaitteilla, joten responsiivinen suunnittelu on välttämätöntä.
 • Sivuston indeksoitavuus: Hakukoneiden on voitava helposti indeksoida ja ymmärtää sivuston sisältö.

SEO-asiantuntija tarkistaa nämä tekijät ja tekee tarvittavia parannuksia varmistaakseen, että sivusto täyttää hakukoneiden vaatimukset.

Sisällön optimointi: Laadukas ja avainsanarikastettu sisältö

Sisällön optimointi on kriittinen osa SEO-asiantuntijan työtä. Tähän sisältyy:

 • Avainsanojen sijoittelu: Tärkeiden avainsanojen käyttäminen otsikoissa, leipätekstissä ja meta-tiedoissa.
 • Sisällön laatu: Laadukas ja informatiivinen sisältö houkuttelee kävijöitä ja luo sivustolle uskottavuutta.
 • Semanttinen SEO: Sisältöön liittyvien sanojen ja aiheiden käyttäminen auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston teemaa.

SEO-asiantuntija tekee yhteistyötä sisällöntuottajien kanssa varmistaakseen, että sisältö on optimoitu oikein.

Linkkirakennus: Ulkoisten linkkien ja linkkiprofiilin hallinta

Linkkirakennus auttaa vahvistamaan sivuston auktoriteettia hakukoneiden silmissä. Tämä tapahtuu:

 • Luomalla laadukkaita ulkoisia linkkejä: Saamalla linkkejä luotettavilta ja relevantteilta sivustoilta.
 • Linkkiprofiilin monipuolistamisella: Käyttämällä erilaisia linkkejä ja ankkuritekstejä luonnollisen profiilin luomiseksi.
 • Välttelemällä haitallisia linkkejä: Poistamalla tai välttämällä linkkejä huonomaineisilta sivustoilta.

SEO-asiantuntija käyttää työkaluja, kuten Moz tai SEMrush, analysoidakseen linkkiprofiilia ja suunnitellakseen tehokkaan linkkistrategian.

Analytiikka ja raportointi: Tulosten seuranta ja optimointi

Analytiikka ja raportointi ovat keskeisiä SEO-strategian tehokkuuden arvioinnissa. SEO-asiantuntijan tulee:

 • Seurata tärkeimpiä mittareita: Esimerkiksi orgaanista liikennettä, hakukonesijoituksia ja konversioita.
 • Analysoida tuloksia: Tunnistaa onnistumiset ja parannusalueet.
 • Raportoida säännöllisesti: Tarjota tietoa ja suosituksia asiakkaalle tai tiimille.

Työkaluilla, kuten Google Analytics ja Google Search Console, SEO-asiantuntija seuraa strategian tuloksia ja tekee tarvittavia säätöjä optimoinnin tehostamiseksi.

SEO-strategian Luominen ja Implementointi

SEO-strategian suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen

SEO-strategian suunnittelu on kriittinen vaihe, jossa määritetään selkeät tavoitteet ja suunnitellaan toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tämä vaihe sisältää:

 • Analyysin: Sivuston nykytilanteen arviointi, mukaan lukien tekniset asiat, sisältö ja linkkiprofiili.
 • Avainsanatutkimus: Oikeiden avainsanojen valinta, jotka resonoivat kohdeyleisön kanssa ja sopivat yrityksen tavoitteisiin.
 • Kilpailija-analyysi: Kilpailijoiden SEO-strategioiden tutkiminen, jotta löydetään mahdollisia parannusalueita ja inspiroidutaan heidän onnistumisistaan.

Tavoitteiden asettamisessa otetaan huomioon:

 • Orgaaninen liikenne: Kuinka paljon liikennettä halutaan lisätä tietyn ajanjakson aikana.
 • Hakukonesijoitukset: Tavoitteena on päästä korkeammalle tietyillä avainsanoilla.
 • Konversiot: Kuinka monta käyttäjää tavoitellaan muuttamaan asiakkaiksi.

SEO-strategian jalkauttaminen: Toimenpiteiden aikataulutus ja suorittaminen

Kun strategia on suunniteltu, seuraava vaihe on jalkauttaminen. Tämä edellyttää tarkkaa aikataulutusta ja tehokasta suorittamista, mikä sisältää:

 • Teknisen optimoinnin: Sivuston teknisen puolen optimointi, mukaan lukien sivun latausnopeus, mobiiliystävällisyys ja hakukoneindeksointi.
 • Sisällön optimointi: Uuden avainsanapohjaisen sisällön luominen ja olemassa olevan sisällön päivittäminen.
 • Linkkirakennusstrategian toteuttaminen: Yhteistyö muiden verkkosivustojen kanssa laadukkaiden linkkien saamiseksi.

Aikataulutuksessa on tärkeää:

 • Priorisoida toimenpiteet: Keskittyä ensin suurimpia tuloksia tuottaviin toimenpiteisiin.
 • Asettaa realistisia aikarajoja: Varmistaa, että kaikki tehtävät suoritetaan määräajassa ja tehokkaasti.

SEO-asiantuntijan rooli tiimissä: Yhteistyö sisällöntuottajien, kehittäjien ja markkinoinnin kanssa

SEO-asiantuntijan rooli tiimissä on koordinoiva ja ohjaava. Hän työskentelee tiiviissä yhteistyössä:

 • Sisällöntuottajien kanssa: Varmistaa, että sisältö on optimoitu ja vastaa avainsanastrategiaa.
 • Kehittäjien kanssa: Teknisissä parannuksissa ja muutoksissa, kuten sivuston nopeus ja mobiilioptimointi.
 • Markkinointitiimin kanssa: Sovittaa SEO-strategian yleisiin markkinointitavoitteisiin ja -kampanjoihin.

SEO-asiantuntija tarjoaa ohjausta ja asiantuntemusta kaikille tiimin jäsenille, jotta varmistetaan SEO-strategian onnistunut toteutus ja että kaikki toimenpiteet ovat linjassa liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

SEO Asiantuntijan Parhaat Käytännöt

Avainsanatiheys ja semanttinen SEO

Avainsanatiheys on perinteisesti ollut tärkeä osa hakukoneoptimointia, mutta moderni SEO vaatii enemmän. Semanttinen SEO korostaa sisällön luonnollista kieltä ja asiayhteyden ymmärtämistä hakukoneiden kautta. Tämä tarkoittaa:

 • Luonnollista avainsanojen käyttöä: Avainsanojen tulee olla osana virtaavaa tekstiä, ei mekaanisesti asetettuja.
 • LSI (Latent Semantic Indexing) -avainsanojen hyödyntämistä: Synonyymit ja läheisesti liittyvät sanat antavat hakukoneille paremman käsityksen sivuston teemasta.
 • Hakutarkoituksen huomioimista: Ymmärretään käyttäjän tavoitteet avainsanojen takana ja luodaan sisältöä, joka vastaa tähän tarkoitukseen.

Linkkirakennusstrategiat: Laadun ja määrän merkitys

Linkkirakennus on yhä yksi tehokkaimmista tavoista parantaa hakukonesijoituksia. Sen menestyksellinen toteutus vaatii:

 • Laadukkaiden linkkien hankkimista: Linkit luotettavilta sivustoilta ovat paljon arvokkaampia kuin useat huonolaatuiset linkit.
 • Ankkuritekstien monipuolisuutta: Käyttämällä vaihtelevia mutta tarkoituksenmukaisia ankkuritekstejä.
 • Linkkiprofiilin monipuolistamista: Ei vain keskittyä tiettyihin linkkilähteisiin vaan hajauttaa eri verkkosivustoille ja alustoille.

SEO-asiantuntija voi käyttää erilaisia taktiikoita linkkirakennuksen tehostamiseksi:

 • Guest postaus: Kirjoittaa artikkeleita muille sivustoille linkkien saamiseksi.
 • Sisäinen linkitys: Linkittää relevantteja sivuja saman verkkosivuston sisällä.

Sisällön optimointi: Luonnollinen kieli ja NLP-teknologiat

Sisällön optimointi on SEO:n keskiössä. Hakukoneet painottavat entistä enemmän sisältöä, joka on sekä laadukasta että käyttäjäystävällistä. Tämä tarkoittaa:

 • Luonnollisen kielen käyttöä: Kirjoittaminen tavalla, joka kuulostaa luonnolliselta eikä täytetty avainsanoilla.
 • NLP (Natural Language Processing) -teknologioiden hyödyntämistä: Hakukoneet, kuten Google, käyttävät NLP-teknologiaa ymmärtääkseen tekstin asiayhteyksiä. Sisällöntuottajat voivat hyödyntää tätä varmistamalla, että heidän sisältönsä on selkeästi kirjoitettu ja että se kattaa aiheen kokonaisvaltaisesti.

Teknisen SEO:n trendit ja muutokset

Tekninen SEO kehittyy jatkuvasti, ja SEO-asiantuntijan on pysyttävä ajan tasalla uusimmista trendeistä ja muutoksista. Keskeisiä teknisiä alueita ovat:

 • Core Web Vitals: Googlen mittaristo, joka mittaa käyttäjäkokemusta sivuston nopeuden, reagoinnin ja visuaalisen vakauden osalta.
 • Mobiilioptimointi: Mobiiliystävällinen suunnittelu on kriittinen, kun useimmat käyttäjät selaavat mobiililaitteilla.
 • Strukturoidut tiedot: Schema.org -merkintöjen käyttö auttaa hakukoneita ymmärtämään sivuston sisältöä ja parantaa hakutulosten näyttämistä.

SEO-asiantuntijan tehtävänä on varmistaa, että verkkosivusto pysyy teknisesti kilpailukykyisenä ja vastaa hakukoneiden vaatimuksia jatkuvasti muuttuvassa ympäristössä.

Usein Kysytyt Kysymykset

Mitä SEO asiantuntija tekee päivittäin?

SEO-asiantuntija aloittaa päivänsä analysoimalla verkkosivuston liikennettä ja hakukonesijoituksia. Hän päivittää avainsanatutkimuksia ja tarkistaa, että sisältö noudattaa optimoitua strategiaa. Hän myös kehittää linkkirakennusstrategioita, työskentelee tiimin kanssa teknisen SEO:n parissa ja seuraa alan trendejä.

Kuinka SEO asiantuntija voi auttaa yritystäni?

SEO-asiantuntija parantaa yrityksesi näkyvyyttä hakukoneissa ja lisää verkkosivuston orgaanista liikennettä. Tämä johtaa:

 • Brändin tunnettuuden kasvuun: Asiakkaat löytävät yrityksesi helpommin.
 • Myynnin kasvuun: Kun yrityksesi näkyy korkeammalla hakutuloksissa, potentiaaliset asiakkaat löytävät sen ja konvertoituvat asiakkaiksi.
 • Kilpailuedun saamiseen: SEO-asiantuntija auttaa yritystäsi erottumaan kilpailijoista.

Miten löydän oikean SEO asiantuntijan yritykselleni?

Kun etsit oikeaa SEO-asiantuntijaa, kiinnitä huomiota hänen kokemukseensa ja referensseihin. Tärkeää on myös:

 • Selkeä viestintä: Asiantuntijan tulee osata kommunikoida tehokkaasti.
 • Näytöt tuloksista: Arvioi asiantuntijan aiempia saavutuksia ja asiakkaiden palautetta.
 • Strateginen lähestymistapa: Hänellä tulee olla selkeä suunnitelma ja realistiset odotukset tuloksille.

Kuinka kauan kestää nähdä SEO-strategian tulokset?

SEO on pitkäjänteinen prosessi, ja tulokset näkyvät yleensä 3–6 kuukauden kuluttua. Tämä vaihtelee riippuen:

 • Kilpailun määrästä: Kilpailluilla aloilla tulosten saavuttaminen kestää kauemmin.
 • Strategian monimutkaisuudesta: Laajemmat strategiat vaativat enemmän aikaa.

Mitä eroa on sisäisellä ja ulkoisella SEO-asiantuntijalla?

Sisäinen SEO asiantuntija työskentelee yrityksen palveluksessa ja keskittyy yksinomaan yrityksen SEO-strategiaan. Ulkoisella SEO-asiantuntijalla on useita asiakkaita, ja hän tuo mukanaan laajemman kokemuksen eri aloilta. Valinta riippuu yrityksen tarpeista ja resursseista.

Kysy lisää tietoa

Muita artikkeleita

Henkilö käyttämässä tietokonetta, jossa näkyy hyvin suunniteltu verkkosivusto, joka esittelee nettisivujen tekoa otteella.

Nettisivujen teko: Opas Verkkosivujen rakentamiseen

Nettisivujen suunnittelu ja valmistelu Johdanto nettisivujen tekoon Nettisivut ovat nykyään paljon enemmän kuin vain digitaalinen käyntikortti; ne ovat liiketoiminnan kulmakivi, joka määrittää, kuinka yrityksesi nähdään digitaalisessa maailmassa. Hyvin suunnitellut verkkosivut

Lue lisää!
Moderni yritysverkkosivusto tietokoneen ruudulla, jossa on näkyvissä palvelut ja yhteystiedot sekä tehokkaat toimintakehotuspainikkeet. Kuvaan liittyy kotisivut hinta hakusanalla.

Paljon kotisivut yritykselle maksavat?

Miksi kotisivut ovat tärkeitä yritykselle? Nykyisessä digitaalisessa maisemassa kotisivut ovat ensisijainen työkalu yrityksille saavuttaa näkyvyyttä ja houkutella uusia asiakkaita. Verkkosivu on usein potentiaalisen asiakkaan ensimmäinen kosketuspinta yritykseen, ja se luo

Lue lisää!
Google Performance Max

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Lue lisää!