SOSTAC malli

SOSTAC malli

Mikä on Sostac malli?

SOSTAC Malli on terminä herättänyt paljon kiinnostusta digitaalisen markkinoinnin piireissä. Sen loi PR Smith 1990-luvulla, ja siitä lähtien se on muovannut monien yritysten tapaa suunnitella ja toteuttaa markkinointistrategioitaan. Mallin nimi on akronyymi, joka koostuu kuudesta keskeisestä elementistä:

 • Situation Analysis (Nykytilan Analyysi)
 • Objectives (Tavoitteet)
 • Strategy (Strategia)
 • Tactics (Taktiikat)
 • Actions (Toimenpiteet)
 • Control (Kontrolli)

Nämä elementit yhdessä muodostavat kehikon, jonka avulla yritykset voivat navigoida digitaalisen markkinoinnin monimutkaisessa maailmassa.

SOSTAC Malli
image 92 1 SOSTAC malli

Sostac mallin tärkeys digimarkkinoinnissa

SOSTAC Malli on osoittautunut erittäin arvokkaaksi työkaluksi digitaalisen markkinoinnin ammattilaisille. Sen avulla he voivat:

 • Analysoida nykyisiä markkinaolosuhteita ja tunnistaa mahdollisuuksia sekä uhkia.
 • Asettaa selkeitä tavoitteita, jotka ohjaavat markkinointistrategiaa ja taktiikoita.
 • Laatia strategioita ja taktiikoita, jotka auttavat tavoitteiden saavuttamisessa.
 • Määritellä konkreettiset toimenpiteet, jotka edistävät strategian toteuttamista.
 • Seurata ja arvioida markkinoinnin tehokkuutta ja ROI (Return on Investment).

SOSTAC Mallin järjestelmällinen ja looginen lähestymistapa tarjoaa selkeän rungon, joka auttaa markkinointitiimejä suunnittelemaan, toteuttamaan ja mittaamaan kampanjoitaan tehokkaasti, mikä on elintärkeää digitaalisen markkinoinnin dynaamisessa ja kilpailuhenkisessä ympäristössä.

Nykytilan analyysi

Nykytilan analyysi on SOSTAC Mallin ensimmäinen vaihe ja se on elintärkeä osa markkinointisuunnitelmaa. Tämä vaihe auttaa yrityksiä ymmärtämään, missä ne sijaitsevat markkinoilla ennen strategisten päätösten tekemistä. Nykytilan analyysi koostuu kolmesta pääkomponentista:

Markkinatilanne

 • Markkinatilanteen ymmärtäminen on ensimmäinen askel kohti tehokasta markkinointisuunnitelmaa. On tärkeää tietää, mitkä ovat markkinoiden nykyiset trendit, mitkä toimialat ovat kasvussa ja mitkä taantumassa.
 • Markkinadynamiikan ja -koon tunteminen auttaa yrityksiä tunnistamaan mahdollisuudet ja uhat, joita ne kohtaavat.

Kilpailija-analyysi

 • Kilpailija-analyysin avulla yritykset voivat tunnistaa pääkilpailijansa ja ymmärtää heidän vahvuutensa ja heikkoutensa.
 • Tämän analyysin avulla voidaan myös tunnistaa markkinarakoja ja erottavia tekijöitä, jotka voivat antaa kilpailuetua.

Asiakasanalyysi

 • Asiakasanalyysi on keskeinen osa nykytilan analyysiä, ja se auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita ja mieltymyksiä.
 • Tämä osa sisältää asiakassegmentoinnin, asiakastyytyväisyyden mittauksen ja asiakaskäyttäytymisen analysoinnin.

Nykytilan analyysi on SOSTAC Mallin perusta, ja se antaa tarvittavat tiedot ja oivallukset, jotka ohjaavat kaikkia muita suunnittelun vaiheita. Se tarjoaa kriittisen näkemyksen markkinatilanteesta, kilpailusta ja asiakkaista, mikä mahdollistaa tehokkaampien ja tarkoituksenmukaisten markkinointistrategioiden luomisen.

image 93 SOSTAC malli

Markkinointitavoitteet

Jokaisen markkinointisuunnitelman sydän on sen tavoitteet. Markkinointitavoitteet määrittelevät, mitä yritys haluaa saavuttaa markkinointitoimenpiteillään. Ne ovat kompassi, joka ohjaa kaikkia markkinointistrategian, taktiikan ja toiminnan aspekteja. Tässä osiossa käsitellään kahta keskeistä elementtiä markkinointitavoitteiden asettamisessa:

Markkinointitavoitteiden asettaminen

 • Tavoitteiden asettaminen on ensisijaisen tärkeää, sillä ne määrittävät, mikä on menestyksen mitta yritykselle.
 • Hyvin määritellyt tavoitteet antavat selkeän suunnan ja fokuksen, ja ne auttavat ymmärtämään, mitä on saavutettava.
 • Tavoitteiden tulisi olla realistisia, saavutettavissa olevia, mutta samalla haastavia, jotta ne inspiroisivat ja motivoisivat tiimiä.

SMART-tavoitteet

SMART on akronyymi, joka kuvaa tehokkaiden tavoitteiden viittä ominaisuutta: Spesifiset, Mitattavat, Saavutettavat, Relevanteja ja Aikataulutetut.

SMART-tavoitteet auttavat varmistamaan, että markkinointitavoitteet ovat selkeät, mitattavissa ja saavutettavissa, mikä on elintärkeää markkinointisuunnitelman menestykselle.

 • Spesifiset: Tavoitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä.
 • Mitattavat: Tavoitteiden on oltava mitattavissa, jotta voidaan seurata edistymistä.
 • Saavutettavat: Tavoitteiden on oltava realistisia ja saavutettavissa.
 • Relevanteja: Tavoitteiden on oltava merkityksellisiä yrityksen kokonaistavoitteille.
 • Aikataulutetut: Jokaiselle tavoitteelle on asetettava määräaika.

Markkinointitavoitteiden ja SMART-tavoitteiden asettaminen luo vahvan perustan, jonka avulla yritykset voivat rakentaa tehokkaita ja tuloksekkaampia markkinointisuunnitelmia. Ne ohjaavat markkinointistrategian suunnittelua ja auttavat varmistamaan, että kaikki markkinointitoimet ovat linjassa yrityksen laajempien tavoitteiden kanssa.

Markkinointistrategia

Markkinointistrategia on suunnitelma siitä, miten yritys aikoo saavuttaa markkinointitavoitteensa. Se on reittiopas, joka ohjaa yritystä kohti tavoitteiden saavuttamista. Strategian luominen vaatii harkittua pohdintaa ja analyysia kolmella keskeisellä alueella:

Kohdeyleisön tunnistaminen

 • Tuntemalla ja ymmärtämällä kohdeyleisö, yritys voi räätälöidä viestinsä ja tarjontansa vastaamaan yleisön tarpeita ja toiveita.
 • Demografinen, psykografinen ja käyttäytymiseen perustuva segmentointi auttavat määrittämään kohdeyleisön.

Arvolupaus

 • Arvolupaus on lupaus arvosta, jonka asiakas saa tuotteesta tai palvelusta. Se erottaa yrityksen ja sen tarjouksen kilpailijoista.
 • Selkeä arvolupaus kommunikoi asiakkaille, miksi heidän tulisi valita yrityksen tuote tai palvelu kilpailijoiden sijaan.

Erottelu Strategia

 • Eroottelu strategia on keino erottua kilpailijoista ja luoda ainutlaatuinen asema markkinoilla.
 • Se voi sisältää ainutlaatuisia tuoteominaisuuksia, asiakaspalvelua, brändin imagoa tai muita elementtejä, jotka tekevät yrityksestä erottuvan.

Markkinointistrategia on SOSTAC Mallin keskeinen osa, ja se luo perustan, jolle kaikki muut markkinointitoimenpiteet rakennetaan. Hyvin suunniteltu strategia ottaa huomioon kohdeyleisön, arvolupauksen ja eroottelustrategian, ja se luo selkeän polun, joka ohjaa yritystä kohti markkinointitavoitteidensa saavuttamista. Strategian suunnittelu ja toteuttaminen vaatii jatkuvaa analyysia ja arviointia, jotta varmistetaan, että se pysyy relevanttina ja linjassa yrityksen tavoitteiden kanssa.

Markkinointitoimenpiteet

Markkinointitoimenpiteet ovat konkreettisia toimia, joilla markkinointistrategia pannaan täytäntöön. Ne ovat käytännön keinoja, joilla yritys pyrkii saavuttamaan markkinointitavoitteensa. Toimenpiteiden valinta ja suunnittelu ovat kriittisiä yrityksen menestyksen kannalta, ja ne voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan:

Markkinointimiksaus: 4Ps tai 7Ps

 • Perinteinen 4Ps malli sisältää: Tuote (Product), Hinta (Price), Paikka (Place) ja Mainonta (Promotion).
 • Laajennettu 7Ps malli lisää kolme elementtiä: Ihmiset (People), Prosessi (Process) ja Todisteet (Physical Evidence).
 • Markkinointimiksaus on keino yhdistää ja hallita näitä elementtejä siten, että ne vastaavat kohdeyleisön tarpeita ja odotuksia.

Verkossa ja verkosta riippumattomat toimenpiteet

 • Verkossa Toimenpiteet: Sosiaalisen median kampanjat, hakukoneoptimointi (SEO), sähköpostimarkkinointi ja digitaalinen mainonta ovat esimerkkejä verkossa toteutettavista toimenpiteistä.
 • Verkosta Riippumattomat Toimenpiteet: Perinteinen mainonta, suoramarkkinointi, tapahtumat ja PR-toiminta ovat esimerkkejä verkosta riippumattomista toimenpiteistä.

Markkinointitoimenpiteiden valinta ja yhdistäminen vaikuttavat suuresti yrityksen kykyyn saavuttaa sen markkinointitavoitteet. On tärkeää, että valitut toimenpiteet ovat linjassa yrityksen markkinointistrategian ja kohdeyleisön tarpeiden kanssa. Yhdistämällä tehokkaasti sekä verkossa että verkosta riippumattomat toimenpiteet, yritykset voivat luoda monipuolisia ja vaikuttavia markkinointikampanjoita, jotka resonoivat laajemman yleisön kanssa ja edistävät yrityksen tavoitteiden saavuttamista.

image 94 SOSTAC malli

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma on SOSTAC Mallin käytännön osuus, joka kääntää markkinointistrategian ja -toimenpiteet konkreettisiksi askeliksi. Se on suunnitelma siitä, miten ja milloin eri markkinointitoimenpiteet pannaan täytäntöön, jotta markkinointitavoitteet saavutetaan. Toimintasuunnitelman kaksi pääkomponenttia ovat:

Toteutussuunnitelma

 • Toteutussuunnitelma sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen siitä, miten jokainen markkinointitoimenpide toteutetaan käytännössä.
 • Se määrittelee vastuut, resurssit, aikataulut ja budjetit kullekin toimenpiteelle.
 • Toteutussuunnitelma on elintärkeä osa projektinhallintaa ja se varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa.

Aikataulut ja välitavoitteet)

 • Aikataulut määrittelevät, milloin ja miten eri toimenpiteet toteutetaan, ja ne auttavat seuraamaan projektin edistymistä.
 • Välitavoitteet ovat tärkeitä etappeja matkalla kohti markkinointitavoitteiden saavuttamista. Ne antavat mahdollisuuden arvioida edistymistä ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Toimintasuunnitelma on suunnitteluprosessin käytännöllinen puoli, joka tuo markkinointistrategian ja -toimenpiteet eloon. Se vaatii huolellista suunnittelua ja koordinointia kaikilta tiimin jäseniltä, ja se on kriittinen tekijä markkinoinnin menestyksen kannalta. Hyvin laadittu toimintasuunnitelma varmistaa, että markkinointitoimenpiteet toteutetaan tehokkaasti ja ajoissa, ja se auttaa yritystä pysymään kurssissa kohti markkinointitavoitteidensa saavuttamista.

Prosessinhallinta ja seuranta

Prosessinhallinta ja seuranta ovat SOSTAC Mallin viimeinen vaihe, joka keskittyy markkinointisuunnitelman tehokkuuden mittaamiseen ja optimointiin. Tämä vaihe varmistaa, että markkinointitoimenpiteet ovat oikealla tiellä saavuttaakseen markkinointitavoitteet. Se koostuu kahdesta pääelementistä:

Suorituskyvyn Mittarit

 • Suorituskyvyn mittarit ovat numeerisia arvoja, jotka kertovat, kuinka hyvin markkinointitoimenpiteet suoriutuvat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.
 • Yleisiä mittareita ovat esimerkiksi liikenne verkkosivustolla, konversioprosentti, klikkausprosentti (CTR) ja palautuva sijoitus (ROI).

Jatkuva seuranta ja säädöt

 • Jatkuva seuranta on prosessi, jossa suorituskyvyn mittareita tarkastellaan säännöllisesti arvioimaan, kuinka hyvin markkinointisuunnitelma toimii.
 • Säädöt ovat tarpeen, kun suorituskyvyn mittarit osoittavat, että tietyt toimenpiteet eivät ole tehokkaita tai kun markkinoilla tapahtuu muutoksia, jotka vaativat strategian uudelleenarviointia.

Prosessinhallinta ja seuranta ovat elintärkeitä markkinointisuunnitelman onnistumisen kannalta. Ne varmistavat, että resurssit käytetään tehokkaasti ja että markkinointitoimenpiteet ovat linjassa markkinointitavoitteiden kanssa. Tämän vaiheen aikana kerätty tieto on arvokasta, sillä se auttaa markkinointitiimiä ymmärtämään, mikä toimii ja mikä ei, ja tekemään tarvittavat muutokset parantaakseen markkinointisuunnitelman tehokkuutta ja ROI:ta.

Tarvitsetko apua strategiassa?

Pyydä ilmainen konsulointi

Case study Sostac-mallin käytöstä

SOSTAC Malli on kokenut laajaa käyttöä monilla toimialoilla, ja sen hyödyllisyys on osoitettu useiden yrityscasejen kautta. Tässä on kaksi erillistä tapaustutkimusta, jotka kuvaavat SOSTAC mallin käytännön sovelluksia:

Teknologiayritys Z:

Haaste: Yritys oli uusi tulokas äärimmäisen kilpaillulla teknologiamarkkinalla ja sillä oli haasteita saada jalansija markkinoilla.

SOSTAC soveltaminen:

 • Situation Analysis: Yritys analysoi markkinat, kilpailijat ja kohdeasiakkaat tarkasti. He löysivät markkinarakon, jossa he voisivat erottua.
 • Objectives: Asetti tavoitteet bränditietoisuuden lisäämiseksi ja uusasiakashankinnaksi.
 • Strategy: Keskittyi digitaaliseen markkinointiin ja sosiaalisen median hyödyntämiseen.
 • Tactics: Käytti influensserimarkkinointia ja SEO-optimointia.
 • Actions: Laati aikataulun ja budjetin kampanjoilleen, määritteli vastuut tiimissään.
 • Control: Mittasi kampanjoiden ROI ja teki tarvittavat säädöt strategiassa.
 • Tulokset: Merkittävä kasvu verkkoliikenteessä, uusien asiakkaiden hankinnassa ja bränditietoisuudessa. Tietoa hankittiin analytics.google.com, sekä https://search.google.com

Ravintolaketju Baltiassa:

Haaste: Yritys halusi laajentaa markkinaosuuttaan ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

SOSTAC soveltaminen:

 • Situation Analysis: Analysoi markkinaolosuhteet, kilpailijat ja asiakaspalautteen.
 • Objectives: Asetti tavoitteet asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja markkinaosuuden kasvattamiseksi.
 • Strategy: Keskittyi paikalliseen SEO:oon ja asiakaspalautteen hyödyntämiseen.
 • Tactics: Käytti sosiaalista mediaa ja sähköpostimarkkinointia.
 • Actions: Laati toimintasuunnitelman ja aikataulun kampanjoille, määritti budjetit ja vastuut.
 • Control: Seurasi kampanjoiden suorituskykyä ja asiakastyytyväisyyttä, teki säätöjä tarvittaessa.
 • Tulokset: Asiakastyytyväisyyden ja online-arvostelujen parantuminen, sekä markkinaosuuden kasvu alueellisesti.

Näiden kahden erilaisen yrityscasen kautta näemme, kuinka SOSTAC Malli tarjoaa selkeän ja johdonmukaisen kehyksen, joka auttaa yrityksiä navigoimaan markkinointihaasteissa ja saavuttamaan tavoitteensa erilaisilla markkinoilla ja toimialoilla.

SOSTAC mallin käyttöönotto

SOSTAC Mallin käyttöönotto voi tuoda merkittäviä etuja yrityksen markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen, mutta siihen liittyy myös haasteita. Tässä on yksityiskohtainen tarkastelu mallin soveltamisen hyödyistä ja haasteista:

Edut:

Selkeä Rakenne:

 • SOSTAC tarjoaa hyvin määritellyn rakenteen, joka auttaa jäsentämään ja organisointiin markkinointisuunnitelman johdonmukaisesti.

Strateginen Fokus:

 • Auttaa yritystä keskittymään olennaisiin strategisiin elementteihin ja asettamaan realistiset ja mitattavat tavoitteet.

Mittaus ja Optimoiminen:

 • Antaa mahdollisuuden jatkuvaan suorituskyvyn seurantaan ja optimointiin, mikä on kriittistä markkinoinnin ROI:n parantamiseksi.

Päätöksenteon Tuki:

 • Tarjoaa arvokasta tietoa ja oivalluksia, jotka tukevat päätöksentekoa ja parantavat markkinointistrategian tehokkuutta.

Haasteet:

Resurssien Vaatimus:

 • SOSTAC Mallin tehokas käyttöönotto ja ylläpito vaativat merkittäviä resursseja, mukaan lukien aika, asiantuntemus ja budjetti.

Joustavuuden Puute:

 • Vaikka malli on järjestelmällinen, sen tiukka rakenne voi joskus olla rajoittava, erityisesti dynaamisilla ja nopeasti muuttuvilla markkinoilla.

Mukautumisvaikeudet:

 • Organisaatioiden voi olla vaikea mukautua SOSTAC Mallin vaatimuksiin, erityisesti jos ne ovat tottuneet vähemmän rakenteellisiin tai epäformaalisiin markkinointisuunnitteluprosesseihin.

Osaamisvaatimukset:

 • Mallin tehokas hyödyntäminen vaatii tietyllä tasolla markkinointi- ja analytiikkaosaamista, joka voi olla haaste joillekin organisaatioille.

SOSTAC Mallin soveltamisen hyödyt ja haasteet vaihtelevat organisaation koosta, toimialasta ja resursseista. Kun yritykset ymmärtävät ja osaavat navigoida näitä haasteita, SOSTAC Malli voi tarjota tehokkaan kehyksen, joka voi merkittävästi parantaa markkinoinnin suunnittelua ja toteutusta, ja edistää yrityksen tavoitteiden saavuttamista.

FAQ: SOSTAC Malli

Mikä on SOSTAC Malli?

SOSTAC Malli on markkinoinnin suunnittelumalli, joka on luotu 1990-luvulla PR Smithin toimesta. Malli jakautuu kuuteen osa-alueeseen: Situation (Nykytila), Objectives (Tavoitteet), Strategy (Strategia), Tactics (Taktiikat), Actions (Toimenpiteet), ja Control (Kontrolli).

Miksi SOSTAC Mallia pidetään tehokkaana?

Malli tarjoaa selkeän ja järjestelmällisen rakenteen markkinoinnin suunnittelulle ja toteutukselle. Se auttaa yrityksiä keskittymään sekä strategisiin että operatiivisiin näkökohtiin ja mittaamaan suorituskykyä jatkuvasti.

Mitä hyötyjä SOSTAC Mallin soveltamisesta on?

SOSTAC Mallin avulla voidaan parantaa markkinoinnin johdonmukaisuutta, tukea strategista päätöksentekoa, ja optimoida markkinointitoimenpiteitä suorituskyvyn mukaan.

Mitä haasteita SOSTAC Mallin soveltamisessa on?

Mallin käyttöönotto ja ylläpito vaativat aikaa, asiantuntemusta ja resursseja. Lisäksi mallin tiukka rakenne voi olla rajoittava joissakin nopeasti muuttuvissa markkinatilanteissa.

Miten SOSTAC Malli voi auttaa digitaalisessa markkinoinnissa?

Malli auttaa yrityksiä analysoimaan digitaalisen markkinoinnin nykytilaa, asettamaan SMART-tavoitteita, luomaan tehokkaita strategioita ja taktiikoita, sekä mittaamaan ja säätämään toimenpiteitä digitaalisen markkinoinnin suorituskyvyn perusteella.

Kuka loi SOSTAC Mallin ja miksi?

SOSTAC Mallin loi PR Smith 1990-luvulla tarjotakseen selkeän ja johdonmukaisen kehyksen markkinoinnin suunnittelulle ja hallinnalle, mikä auttaisi yrityksiä parantamaan markkinointitoimintansa tehokkuutta ja tuloksia.

Onko SOSTAC Malli sopiva kaikenkokoisille yrityksille?

Kyllä, SOSTAC Malli on suunniteltu skaalautumaan eri kokoisille yrityksille, mukaan lukien monikansalliset yritykset ja start-up-yritykset. Se tarjoaa kehyksen, joka auttaa yrityksiä navigoimaan markkinointihaasteissa ja saavuttamaan markkinointitavoitteensa.

Kysy lisää tietoa

Muita artikkeleita

Henkilö käyttämässä tietokonetta, jossa näkyy hyvin suunniteltu verkkosivusto, joka esittelee nettisivujen tekoa otteella.

Nettisivujen teko: Opas Verkkosivujen rakentamiseen

Nettisivujen suunnittelu ja valmistelu Johdanto nettisivujen tekoon Nettisivut ovat nykyään paljon enemmän kuin vain digitaalinen käyntikortti; ne ovat liiketoiminnan kulmakivi, joka määrittää, kuinka yrityksesi nähdään digitaalisessa maailmassa. Hyvin suunnitellut verkkosivut

Lue lisää!
Moderni yritysverkkosivusto tietokoneen ruudulla, jossa on näkyvissä palvelut ja yhteystiedot sekä tehokkaat toimintakehotuspainikkeet. Kuvaan liittyy kotisivut hinta hakusanalla.

Paljon kotisivut yritykselle maksavat?

Miksi kotisivut ovat tärkeitä yritykselle? Nykyisessä digitaalisessa maisemassa kotisivut ovat ensisijainen työkalu yrityksille saavuttaa näkyvyyttä ja houkutella uusia asiakkaita. Verkkosivu on usein potentiaalisen asiakkaan ensimmäinen kosketuspinta yritykseen, ja se luo

Lue lisää!
Google Performance Max

Google Performance Max

Johdanto Performance Maxiin Google Performance Max on kampanjatyyppi, joka auttaa mainostajia saavuttamaan maksimaalisen tuloksen hyödyntämällä Googlen kattavaa mainosverkostoa, mukaan lukien hakukoneet, display-verkostot ja YouTube. Performance Max hyödyntää tekoälyä ja koneoppimista,

Lue lisää!